Φτιάξε μια ιστορία!

Φτιάξε μια ιστορία!

 Πριν ξεκινήσετε με τα παιδιά τις παρακάτω ασκήσεις ανάπτυξης γραπτού λόγου θα πρέπει να σιγουρευτείτε πως έχουν κατακτήσει μερικούς πιο απλούς στόχους όπως οι παρακάτω:

  • σχηματισμός απλής πρότασης με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο (με ή χωρίς προσδιορισμούς)
  • περιγραφή απλού αντικειμένου
  • χρονικές ακολουθίες
  • δομημένος προφορικός λόγος

Είναι ακόμη σαφές πως ακόμη και οι στόχοι κάθε άσκησης θα πρέπει να προσαρμόζονται στο δυναμικό του παιδιού και να γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές στον τρόπο που θα εκπονηθεί η άσκηση. Το_κάμπινγκ Τα_μπισκότα Τα_φυτά