Οι 4 πράξεις στα κλάσματα

Οι 4 πράξεις στα κλάσματα

Μία μικρή επισκόπηση στις 4 πράξεις στα κλάσματα με απλά παραδείγματα από το σχολικό βιβλίο της ΣΤ’, έτσι όπως παρουσιάζονται στα κεφάλαια 23 και 24 της 1ης Ενότητας.

Οι_4_πράξεις_στα_κλάσματα